Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Цели на проекта

Целта на настоящия проект е изследване на проблем,  останал досега извън обсега на научните търсения у нас – за рецепцията на  чужда литература, писана, превеждана и/ли анализирана от жени.
Проучването се фокусира върху женските изяви на литературното поприще до Втората световна война. Амбицията на научния екип е да изследва нагласите и стереотипите в българската рецептивна среда по въпросите на женското писане. Ще се изследват различните възможни женски роли в процеса на реципирането на чужди литературни творби. Предлага се нов  аспект в изследването на рецепцията – проучване върху ролята на жената-преводач като посредник в литературната комуникация.  Предвижда се да бъде направен обзор на критическите текстове, писани от жени върху преводни творби, като се анализират и обобщят констатираните традиционни и новаторски проявления на женския почерк. Изследването ще обхване и проблема за женските  образи в преводната литература.
Проектът ще осигури необходимата база за съпоставка между женските проявления в родната литература и в преводната чужда литература в рамките на изследвания период.